Skąd się wzięli Rosjanie?

Kwiecień 30, 2016 o 08:56

Rosja-pies-czlowiekRosjanie to jednak z największych grup etnicznych na świecie. Badacze szacują, że jest ich około 137 milionów, a w samej Rosji żyje ich blisko 116 milionów. Skąd pochodzą Rosjanie? Jaka jest historia tej grupy etnicznej? W czasach prehistorycznych obszar dzisiejszej Federacji Rosyjskiej był dziką, ogromną głuszą, pełną lasów, dzikich zwierząt i nieprzebytych stepów. Na południu obecnego kraju zamieszkiwały grupy pasterskich nomadów, a ich osady datuje się na około 10 000 lat przed naszą erą.

Badacze są zdania, że grupy te migrowały w kierunku kontynentu europejskiego i dały początek między innymi Grekom, Celtom, Germanom, Słowianom czy Bałtom. W kierunku Azji grupy te również wędrowały i dały początek ludom indo-irańskim. Do lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia uważano, że około 6000 – 7000 lat temu pierwsze plemiona ugrofińskie przywędrowały z Uralu do północnej Europy asymilując się z ludami paleoeuropejskimi i dając początek tej grupie językowej. Obecnie uważa się, że grupy ludów ugrofińskich rozwijały się równolegle z grupami paleoeuropejskimi.Rosja
W okresie starożytnym Scytowie zamieszkiwali Step Pontyjski, a Sarmaci przebywali na jego zachodnich kresach. Średniowiecze przyniosło ludom zamieszkującym obszar dzisiejszej Federacji migracje i szukanie nowego terytorium. Wędrowali przez ten teren także przedstawiciele różnych grup etnicznych. Pomimo tak wielu ludów, które przeszły przez obszar dzisiejszej Rosji, nie wiadomo czy i jeśli tak, to jaki wpływ miały ich kontakty ze Słowianami. A jeśli takie były, to jak odbiły się na pochodzeniu współczesnego ludu Rosjan.
W połowie siódmego wieku, w latach około 650-969, tereny Kaukazu Północnego były pod władaniem Kaganatu Chazarskiego, jedynego państwa judaistycznego, którego mieszkańcy nie byli etnicznymi Żydami. Chazarowie w VIII wieku opanowali tereny dzisiejszej południowej Rosji i Ukrainy. Podporządkowali sobie część wschodniej Słowiańszczyzny, w tym m.in. plemię Polan.
Podstawy języka i kultury ludowej Rosjanie zawdzięczają plemionom wschodniosłowiańskim takim jak m.in. Radymicze, Siewierzanie, Słowienie czy Wiatycze. Rosja-kobietaCzęść południowo-zachodnią zamieszkiwali Słowianie, których obecność potwierdza się już w V wieku n.e. Ludy ugrofińskie, Bałtowie czy Germanie z biegiem czasu zasymilowali się z mieszkańcami powstałego państwa ruskiego. W tym okresie kultura Słowian Południowych silnie oddziaływała na kulturę ruską. Zwłaszcza kultury serbska i bułgarska miały duży wpływ. Ważną rolę odegrały także kultura gracka i bizantyjska, skąd zaczerpnięto między innymi litery, architekturę czy ikonografię.
Ekspansja terytorialna Rosji spowodowała także włączenie w jej kulturę nowych grup etnicznych. Jedne asymilowały się szybko i całkowicie, inne, jak np. Tatarzy, nadal kultywują swoją tradycję uważając się za inną grupę niż Rosjanie. Co ciekawe, asymilacja ludności na obszarze granicznym rosyjsko-norweskim dała początek nowemu językowi – russenorsk.